Condicions generals de compra

CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ

Actualitzades a 28 de març de 2018

OBJECTE

Aquestes condicions generals regulen la compra de productes dels Usuaris a través del lloc web www.calona.cat  propietat de  QUALITY’S FOOD PIG, SLU (d’ara endavant CA L’ONA) amb domicili social a Ca l’Ona, s/n -08511- L’Esquirol- (Barcelona)- Espanya-, CIF B- 66740648, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 45300, foli 1, secció 8a, fulla 483368, inscripció 1a, telèfon número 938774240, adreça electrònica info@calona.cat

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

En contractar qualsevol dels nostres productes oferts en aquesta Web, el comprador manifesta expressament que ha llegit, entès i accepta sense reserves les condicions generals de la contractació, així com les condicions particulars que es puguin establir. Totes les condicions generals estaran permanentment a disposició dels Usuaris abans de la contractació i es podran desar, reproduir i imprimir en la versió vigent en cada moment.

Aquestes condicions tenen un període de validesa indefinit, i CA L’ONA es reserva el dret de modificar-les unilateralment, sense que això pugui afectar els béns o promocions adquirits abans de la modificació. Per això, es recomana als usuaris que les llegeixin detingudament cada vegada que accedeixin a aquest portal i s’entenen com a vigents les que en cada moment apareguin publicades en aquest portal.

El contracte es redactarà en castellà i en les relacions de consum que tinguin lloc a Catalunya, també en català.

S’informa que el document electrònic en què es formalitzi el contracte no s’arxivarà.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

Pas 1

La primera vegada que es vol comprar a www.calona.cat cal registrar-se. Per fer-ho, cal clicar a REGISTRAR-SE, a la part superior dreta del menú.

Pas 2

Una vegada registrat, cal esperar la confirmació de www.calona.cat. La confirmació o denegació la rebreu abans de 5 dies hàbils d’haver realitzat la petició de registre per correu electrònic.

Pas 3

Una vegada rebuda l’acceptació, ja podreu accedir al vostre compte. Les dades d’accés (usuari i contrasenya) són les mateixes que haureu fet servir per registrar-vos. L’accés el podeu realitzar sempre des de la part superior dreta de la pàgina web (IDENTIFICAR-SE).

Pas 4

Una vegada dins del vostre compte, podeu:

  1. Realitzar comandes.
  2. Revisar les comandes històriques.
  3. Canviar les dades d’accés al compte.

Pas 5

Si realitzeu una comanda, podreu tenir informació sobre el preu aproximat del producte que desitgeu comprar (el preu és aproximat, perquè les peces de carn tenen un pes variable) i també sabreu el preu per quilo d’aquell producte.

Pas 6

Una vegada finalitzada la comanda, podreu veure un resum de la comanda i fer canvis al llistat (eliminar productes, modificar quantitats…) i enviar-la.

Pas 7

No heu de fer el pagament des de la pàgina web www.calona.cat, sinó que una vegada hàgim rebut la comanda la prepararem i us informarem del cost total, i us enviarem la factura corresponent que heu de pagar en efectiu, amb targeta bancària, transferència o rebut domiciliat.

MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

Durant el procés de compra i després de prémer el botó “Confirmar comanda”, apareixen diverses finestres de confirmació de les dades que s’introdueixen, de manera que s’impedeix continuar si no es faciliten totes les dades que es sol·liciten en cada cas. També abans de procedir a la confirmació de la comanda, el client pot corregir qualsevol error en la introducció de les dades, canviar el contingut del carret de la compra o, fins i tot, cancel·lar-la totalment, podent retrocedir a les pantalles anteriors per fer les rectificacions oportunes. Abans i després de realitzar la comanda podeu contactar amb nosaltres a través de l’adreça electrònica info@calona.cato trucant al telèfon 616290440 , indicant-nos l’error sofert per procedir a la seva correcció.

QUI POT CONTRACTAR

Per poder comprar algun dels productes oferts a la Web, el comprador declara tenir el seu domicili a Catalunya, si és un consumidor o usuari ser major de 18 anys i tenir la capacitat legal per contractar. En el cas que contracti una persona jurídica, la persona que actua en representació declara sota la seva responsabilitat que té poders vigents per fer-ho.

CA L’ONA es reserva el dret d’impedir l’accés a clients que tinguin algun deute pendent de liquidar.

Els clients no poden revendre els productes que adquireixin a través d’aquesta Web.

ON SERVIM

CA L’ONA informa que només serveix els seus productes i els entrega en poblacions de l’àmbit geogràfic de Catalunya.

COMUNICACIÓ AMB EL CLIENT

Les comunicacions amb el comprador es fan preferentment a través de correu electrònic per la qual cosa aquest ha de facilitar un compte actiu en cada moment amb aquesta finalitat. Això sense perjudici d’utilitzar altres mitjans de contacte que s’hagin facilitat.

CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA

Quan rebem la vostra comanda, procedirem a confirmar-vos-la per correu electrònic a l’adreça que ens hàgiu facilitat, en el termini de 72 hores, enviant-vos un acusament de recepció que indicarà el número de comanda i que inclourà les condicions generals i, si s’escau,  particulars del contracte.

DISPONIBILITAT DE PRODUCTES

En el supòsit que algun producte no estigui disponible, us ho comunicarem al més aviat possible a través de les dades que ens heu proporcionat amb la finalitat de que, a la vostra elecció, pugueu substituir-lo per un altre o bé rescindir la seva compra.

ENTREGA DE COMANDES I DESPESES D’ENVIAMENT

Les comandes s’entreguen al domicili que ens hàgiu indicat situat en l’àmbit geogràfic de Catalunya i els enviaments són gratuïts en compres superiors a 60 euros en poblacions de les províncies de Barcelona.

Els terminis d’enviament es confirmaran en el moment en què s’hagi rebut la comanda i, en qualsevol cas, com a màxim en el termini de les 72 hores des de la data en què us haguéssim confirmat la comanda al domicili que ens hàgiu designat i que necessàriament ha d’estar dins de l’àrea geogràfica on servim. Totes aquestes comunicacions les realitzem a través del telèfon, correu electrònic o per missatgeria electrònica (WhatsApp).

No s’entreguen comandes a apartats postals, per la qual cosa heu de tenir en compte aquesta circumstància.

Si preferiu recollir la comanda a les nostres instal·lacions i que no us l’enviem, ens heu de contactar prèviament trucant al telèfon 616290440 amb la finalitat d’acordar el dia i l’hora de la recollida. En aquest cas, si recull la comanda una altra persona, ha de portar una còpia del correu electrònic de confirmació.

CA L’ONA ha d’adoptar les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament es pugui efectuar en el temps acordat, si bé no assumeix cap responsabilitat si no es pot efectuar com a conseqüència del fet que les dades facilitades són falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments, assignada a aquest efecte, o per absència del destinatari. En aquests casos, s’entendrà resolt el contracte i li podrem reclamar les despeses de transport i d’enviament derivades de l’enviament fallit de la comanda per causes alienes a la nostra voluntat.

PREUS

Els preus que s’indiquen relatius a cada producte i servei inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i altres impostos i taxes que puguin gravar-los i, en tot cas, s’expressen en la moneda euro (€). Llevat que s’indiqui expressament el contrari, no s’inclouen i són a càrrec de l’usuari, les despeses d’enviament, les de transport, d’enviament, d’embalatge, assegurança d’enviament o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte adquirit.

Els preus aplicables a cada producte són els publicats al lloc web i aplicats de forma automàtica, als quals s’han d’afegir si s’escau les despeses d’enviament i altres despeses addicionals que el client hagi consentit, i la suma de tots aquests conceptes configura el total del pagament degut.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari disposa del telèfon d’atenció al client 616290440 o pot contactar via correu electrònic a l’adreça info@calona.cat, indicant el número de comanda que li ha estat assignat en el correu electrònic de confirmació de la compra.

FACTURACIÓ I MITJANS DE PAGAMENT

L’usuari consent expressament que se li expedeixi una factura electrònica en format pdf i pot revocar el consentiment en qualsevol moment enviant un escrit a aquest efecte a info@calona.cat

Els productes s’entreguen contra reemborsament en el moment de l’entrega de la comanda, i el pagament es pot efectuar en efectiu metàl·lic dins dels límits legals o bé mitjançant targeta de crèdit Visa o Mastercard.

RESERVA DE DOMINI

CA L’ONA es reserva el domini dels productes entregats fins que no rebi el pagament complet d’aquests productes.

DRET DE DESISTIMENT

Tenint en compte la naturalesa dels productes que poden comprar-se en aquesta Web, que poden deteriorar-se o caducar ràpidament, no és aplicable el dret de desistiment.

GARANTIES I DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES EN CAS DE FALTA DE CONFORMITAT

El comprador ha de comprovar la quantitat i la qualitat dels productes comprats quan els rebi i ens ha de notificar i descriure sense dilació indeguda qualsevol falta de conformitat del producte a info@calona.cat .

Si el comprador és un consumidor o usuari:

.  Us recordem l’existència de la garantia legal per a béns.  A causa de la naturalesa dels productes, els terminis de garantia són els que constin com a data de caducitat o de consum preferent. L’obligació del venedor en cas de no conformitat del producte queda limitada a la substitució del producte sense cap cost per al consumidor, incloses si s’escau les despeses d’enviament, la rebaixa del preu o la resolució del contracte amb la consegüent devolució dels diners.

. Quan el producte arribi en mal estat a causa del transport, ho haureu d’indicar en l’albarà del transportista i, en el termini de 24 hores des de la seva recepció, ens ho haureu de comunicar per fer la reclamació oportuna.

QUEIXES I RECLAMACIONS

En cas que vulgueu formular una reclamació, queixa o sol·licitar informació sobre els productes oferts o contractats, podeu trucar al telèfon 616290440 o enviar un correu electrònic a info@calona.cat.

S’informa també que els consumidors i usuaris tenen a la seva disposició fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia que se’ls enviarà en suport electrònic prèvia sol·licitud formulada mitjançant correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La interpretació i l’aplicació d’aquestes condicions es regeix per la legislació espanyola.

En cas de conflicte, sense perjudici de sotmetre’s al que estableixi imperativament la llei especialment quan el contractant sigui un consumidor o usuari, amb renúncia a qualsevol altre fòrum que els pogués correspondre, les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats de la ciutat de Vic.